Zakres usług

  • Prawo cywilne

nieruchomości, dochodzenie odszkodowań, dochodzenie roszczeń związanych z wykonaniem lub niewykonaniem umów cywilnoprawnych, postępowania spadkowe, sporządzanie środków odwoławczych,

  • Prawo gospodarcze i handlowe

zakładanie spółek prawa handlowego i ich obsługa prawna, w szczególności rejestracja w KRS oraz przekształcanie spółek, przygotowywanie umów, dochodzenie roszczeń związanych z wykonaniem lub niewykonaniem umów handlowych, wywiady o prawnej, gospodarczej i finansowej kondycji firm,

  • Prawo pracy

kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie prawa pracy, doradztwo w trakcie zakładania firmy, przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych w zakresie zatrudnienia pracowników,

  • Postępowanie egzekucyjne

windykacja należności oraz zabezpieczenie należności

  • Prawo karne

zapewnienie pełnej pomocy prawnej w trakcie postępowania przygotowawczego i sądowego, sporządzanie środków odwoławczych

  • Prawo rodzinne

prowadzenie spraw rozwodowych, o separacje, o alimenty oraz o ustalenie ojcostwa,

  • Prawo podatkowe

kompleksową obsługa osób fizycznych i prawnych w zakresie prawa podatkowego:

   • podatku dochodowego od osób fizycznych,
   • podatku dochodowego od osób prawnych,
   • podatku od towarów i usług,
   • podatku akcyzowego,
   • podatku od nieruchomości,
   • podatku od czynności cywilnoprawnych,
   • podatku od spadków i darowizn.

 

  • Prawo zamówień publicznych

Kancelaria zapewnia pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wewnętrznych aktów dotyczących postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz dokumentacji postępowania, w tym w szczególności:

   • przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
   • analizę prawną prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
   • opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań,
   • postępowanie przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych,
   • reprezentowanie stron przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i przed sądem powszechnym.

 

  • Prawo konkurencji

   • reprezentowanie Klientów w postępowaniach antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję (przed UOKiK, SOKiK i w dalszych instancjach)
   • sporządzanie i występowania z zawiadomieniami do Prezesa UOKiK o istnieniu przesłanek do wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
   • konsultacje z zakresu informacji udzielanych w odpowiedzi na wezwania organu antymonopolowego,
   • konsultacje z zakresu taktyki postępowania w przypadku kontroli prowadzonych przez UOKiK,
   • reprezentowanie Klientów w toku negocjacji dotyczących praktyk naruszających konkurencję,
   • reprezentowanie Klientów w procesach o czyny nieuczciwej konkurencji,
   • ochrona interesów Klienta w zakresie praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (opiniowanie umów, sporządzanie programów ochrony konkurencji, przeprowadzanie szkoleń kadry Klienta, doradztwo w zakresie zgodności podejmowanych przedsięwzięć z przepisami ochrony konkurencji)
   • doradztwo w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorców

 

  • Prawo farmaceutyczne

   • doradztwo w zakresie normatywnych zasad dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, w procedurze krajowej,
   • doradztwo w zakresie normatywnych zasad obrotu produktami leczniczymi, w tym zagadnień związanych z monitorowaniem bezpieczeństwa produktów leczniczych, reklamą produktów leczniczych, importem równoległym produktów leczniczych,
   • doradztwo w zakresie reklamy produktów leczniczych, w tym również reklamy porównawczej,
   • występowanie w imieniu Klientów przed organami regulującymi rynek produktów leczniczych i suplementów diety, w tym m.in. przed Ministrem Zdrowia, Prezesem URPL, GIF, GIS,
   • przygotowanie umów z innymi podmiotami działającymi na rynku regulowanym, przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie kontraktów typowych dla sektora farmaceutycznego, w tym umów na wytwarzanie produktów leczniczych, umów dystrybucyjnych, umów przenoszących prawa do dokumentacji produktu leczniczego

 

  • Prawo energetyczne

   • obsługę prawną przedsiębiorstw szeroko rozumianego sektora energetycznego
   • negocjowanie i przygotowanie umów inwestycyjnych i projektów infrastrukturalnych z branży energetycznej,
   • doradztwo w zakresie bieżącego stosowania przepisów prawa energetycznego,
   • analizy prawne i doradztwo w toku prywatyzacji oraz w ramach innych przekształceń własnościowych przedsiębiorców z ww. branż,
   • sporządzanie oraz opiniowanie umów występujących w sektorze energetycznym, w szczególności umów o przyłączenie do sieci, umów sprzedaży, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, umów kompleksowych
   • doradztwo w zakresie uzyskania promesy oraz koncesji na prowadzenie działalności w sektorze energetycznym
   • reprezentowanie interesów Klienta przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w szczególności w sporach dotyczących odmowy przyłączenia do sieci, w sprawach taryf oraz przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

  • Prawo autorskie i własności intelektualnej

   • doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców w zakresie ochrony ich utworów,
   • licencjonowanie autorskich praw majątkowych,
   • przenoszenie autorskich praw majątkowych,
   • doradztwo prawne w zakresie ochrony programów komputerowych i baz danych,
   • przenoszenie praw utworów stworzonych przez pracownika w ramach stosunku pracy,
   • dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem praw własności przemysłowej oraz praw własności intelektualnej

Kancelaria Adwokacka Adwokata Pawła Szota

ul. Rawska 15
96 – 100 Skierniewice

 

NIP: 685-222-98-48
REGON: 101316713
Nr rachunku bankowego:
96 1020 4580 0000 1502 0123 4871 PKO BP S.A.